Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Geodezji i Kartografii - Logo afiliacji

Wydział Geodezji i Kartografii

Menu jednostki

Profil

  • Struktura organizacyjna
  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)

Wydział Geodezji i Kartografii jest najstarszą geodezyjną akademicką placówką naukowo-dydaktyczną w Polsce. Jako Wydział Mierniczy rozpoczął samodzielną działalność w Politechnice Warszawskiej z dniem 1 września 1921 roku. Obecnie Wydział Geodezji i Kartografii jest jedynym Wydziałem w Polsce zajmującym się pełną problematyką dyscypliny naukowej geodezja i kartografia. Wydział posiada nowoczesne laboratoria naukowo-dydaktyczne, Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Józefosławiu, a także dysponuje polem testowym w Grybowie koło Nowego Sącza (z bazą lokalową, umożliwiającą prowadzenie ćwiczeń terenowych). Wydział kształci studentów na trzech kierunkach: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna i geoinformatyka. Na Wydziale Geodezji i Kartografii studenci kształcą się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Ponadto na Wydziale prowadzone są studia podyplomowe: Szacowanie Nieruchomości, Wycena Nieruchomości oraz Systemy Informacji Przestrzennej. W ramach Wydziału działają trzy Katedry oraz trzy Zakłady: • Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym • Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych • Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej • Zakład Kartografii • Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wydział Geodezji i Kartografii prowadzi badania naukowe w całym obszarze tematycznym dyscypliny naukowej geodezja i kartografia. Badania te stanowią podstawę rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału, a ich wyniki wnoszą wkład do rozwoju ww. dyscypliny. Prace badawcze obejmują pomiary geodezyjne, geodezję satelitarną, astronomię geodezyjną, grawimetrię, metrologię geodezyjną, fotogrametrię, teledetekcję, kartografię, systemy informacji przestrzennej, geoinformatykę, kataster i gospodarkę przestrzenną. W szerokim zakresie były i są podejmowane przez Wydział prace badawcze, realizowane m.in. w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projektów Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wydział realizuje szereg umów o charakterze badawczo-wdrożeniowym z podmiotami zewnętrznymi. Wydział jest m.in. członkiem sieci naukowej pn. „Polska sieć badawcza Globalny System Obserwacyjny", Polskiego Konsorcjum Polarnego oraz Klastra GeoPoli. Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Józefosławiu Obserwatorium jest włączone (od 1991 r.) do Międzynarodowej Służby GPS dla Geodynamiki (IGS – International GPS Service for Geodynamics). W 1993 r. Obserwatorium uzyskało status stacji permanentnej. Od 1996 roku stacja Józefosław została przyjęta jako jeden z punktów definiujących europejski układ odniesienia EUREF (European Reference Frame). Jako integralna część Obserwatorium działa Lokalne Centrum Analiz (WUT LAC – Warsaw University of Technology Local Analyses Centre) zajmujące się opracowaniem m.in.: dobowych i godzinnych rozwiązań części sieci EUREF i IGS, obserwacji satelitarnych realizowanych w ramach projektu CERGOP (Central Europe Regional Dynamics Project) koordynowanego przez sekcję C Inicjatywy Środkowo-Europejskiej (CEI – Central European Initiative), obserwacji grawimetrycznych oraz badaniem efektów środowiskowych. Do prowadzenia precyzyjnej nawigacji lądowej, wyznaczania pozycji w pracach związanych z pozyskiwaniem informacji o terenie, monitorowania stanu środowiska naturalnego itp. od połowy 2001 roku działa w Obserwatorium serwis umożliwiający transmitowanie drogą radiową oraz przez sieć telefonii komórkowej poprawek do pozycji ruchomych odbiorników satelitarnych w systemach RTK i DGPS.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-ca3ee227-2664-40cc-aa83-4ba9da84cb3c/
URN
urn:pw-repo:WUT-ca3ee227-2664-40cc-aa83-4ba9da84cb3c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek