Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - Logo afiliacji

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Menu jednostki

Profil

  • Struktura organizacyjna
  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)

Wydział MEiL jest najstarszą i największą instytucją edukacyjną w Polsce oferującą wyższe wykształcenie z zakresu lotnictwa i energetyki. Jego początki sięgają roku 1926, kiedy to powstał Instytut Aerodynamiczny. Przed II Wojną Światową ów instytut stworzył doświadczalne i teoretyczne podstawy dla późniejszych osiągnięć polskiego przemysłu lotniczego. Polscy inżynierowie mieli wówczas do dyspozycji 10 tuneli aerodynamicznych, a badania prowadzone w Instytucie Aerodynamicznym tworzyły zaplecze projektów i słynnych konstrukcji polskich samolotów uznawanych za nieustępujące najlepszym konstrukcjom światowym. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa powstał jesienią 1960 roku z połączenia Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego i Wydziału Lotniczego. Celem tej fuzji było stworzenie jednostki oferującej pełne wykształcenie na potrzeby jednej z ważniejszych wówczas gałęzi przemysłu – przemysłu lotniczego. Obecnie Wydział składa się z dwóch Instytutów: Instytutu Techniki Cieplnej (ITC) oraz Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (ITLiMS). ITLiMS założony w 1975 roku, przejął rolę dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Zakres jego działalności naukowej i badawczej obejmuje aerodynamikę, systemy lotnicze, mechanikę, projektowanie maszyn, budowę i eksploatację samolotów i śmigłowców, teorię maszyn i robotów, problemy wytrzymałości materiałów i inżynierię materiałowa, a także biomechanikę, zagadnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń i inne pokrewne dziedziny. Siedem katedr związanych z termodynamiką i energetyką oraz jeden zakład Polskiej Akademii Nauk utworzyło w 1961 roku Instytut Techniki Cieplnej. Do najważniejszych kierunków jego działalności naukowo-badawczej należą m.in. chłodnictwo i klimatyzacja, gospodarka energetyczna, inżynieria jądrowa, badania procesów spalania i wybuchów, wymiana ciepła, źródła i przetwarzanie energii, oraz fizyka plazmy. Działalność naukowo–badawcza na Wydziale MEiL Do najważniejszych kierunków działalności naukowo–badawczej realizowanej na Wydziale należą: aerodynamika wiropłatów, analiza ryzyka, awionika, biomechanika i bionika ruchu; budowa i eksploatacja statków powietrznych, doświadczalne i obliczeniowe metody aerodynamiki poddźwiękowej, dynamika maszyn, komputerowe metody wspomagania projektowania i wytwarzania, konstrukcja i badanie kotłów, turbin i pomp, mechanika i projektowanie konstrukcji lekkich i cienkościennych, mechanika konstrukcji kompozytowych, mechanika lotu, metody doświadczalne w mechanice konstrukcji, metody numeryczne w mechanice płynów i wymianie ciepła, miernictwo parametrów mechanicznych maszyn, modelowanie elektrowni konwencjonalnych i jądrowych, modelowanie procesów w instalacjach przemysłowych, niezawodność i bezpieczeństwo w systemach człowiek–technika–środowisko, ochrona środowiska w energetyce, odnawialne źródła energii, procesy zachodzące w silnikach spalinowych oraz komorach spalania i paleniskach, pomiary właściwości cieplnych, robotyka, sterowanie i automatyzacja układów mechanicznych, symulatory lotu, techniczno–ekonomiczne problemy gospodarki energetycznej, technika chłodnicza, technika jądrowa, teoria spalania, termodynamika, trwałość i bezpieczeństwo w konstrukcjach maszynowych, układy pomiarowo–kontrolne, wymiana ciepła i masy, wytrzymałość konstrukcji maszyn i układów cienkościennych, zastosowania termowizji Pracownicy naukowi wydziału prowadzący te badania to jednocześnie wykładowcy prowadzący przedmioty proponowane przez Wydział. Tak szeroki zakres zainteresowań kadry dydaktycznej Wydziału zapewnia przekazywanie studentom wiedzy „z pierwszej ręki”.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-b5aac8c8-3004-434f-8dec-9b43a38994c1/
URN
urn:pw-repo:WUT-b5aac8c8-3004-434f-8dec-9b43a38994c1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek