Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Dróg i Mostów - Logo afiliacji

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu: • planowanie systemów transportu i układów komunikacyjnych; • projektowanie dróg szynowych, węzłów komunikacyjnych, autostrad, dróg samochodowych, metra, lotnisk, mostów i wiaduktów; • badanie konstrukcji mostowych; trwałość budowli mostowych; termika mostów; materiały niekonwencjonalne w mostownictwie; • badania podłoża dla potrzeb projektowania i wykonawstwa fundamentów pod budownictwo ogólne, przemysłowe, wodne, drogowe i podziemne; • badania geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne dla potrzeb budownictwa; • obsługa geodezyjna budowli lądowych i wodnych; • zastosowanie informatyki w mechanice gruntów, mostownictwie, kolejnictwie, drogownictwie, inżynierii ruchu drogowego i w pomiarach geodezyjnych; • mechanika nawierzchni komunikacyjnych; modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów inżynierskich; • analiza drgań konstrukcji poddanych działaniu ruchomych obciążeń; symulacje komputerowe wpływów komunikacyjnych na budynki; • symulacje MES zderzeń pojazdów. Instytut kształci na studiach dziennych i zaocznych (magisterskich i inżynierskich) w specjalnościach: na studiach inżynierskich: • Inżynieria komunikacyjna (IK) na studiach magisterskich: • Inżynieria komunikacyjna (IK) • Drogi szynowe (DS) • Mosty i budowle podziemne (MiBP) oraz, w ramach wspólnego programu studiów inżynierskich i na pozostałych specjalnościach studiów magisterskich na Wydziale, prowadzi zajęcia z geodezji, geologii inżynierskiej, mechaniki teoretycznej, mechaniki gruntów, fundamentowania, inżynierii komunikacyjnej, mostów i budowli podziemnych, teorii sprężystości i plastyczności oraz wybranych działów matematyki. Pracownicy Instytutu prowadzą również w istotnym wymiarze zajęcia z wybranych przedmiotów kierunkowych na specjalności Teoria konstrukcji (TK).
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-98434abe-cbc5-4c68-a4b7-8e931b17bc75/
URN
urn:pw-repo:WUT-98434abe-cbc5-4c68-a4b7-8e931b17bc75

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek