Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Inżynierii Mechanicznej - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
Instytut Inżynierii Mechanicznej jest jednym z trzech instytutów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. W skład Instytutu wchodzą trzy Zakłady: Zakład Aparatury Przemysłowej, Zakład Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji, Zakład Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn. Zakład Aparatury Przemysłowej zajmuje się badaniami naukowymi i kształceniem studentów w dziedzinie aparatury przemysłowej. W zakresie działania Zakładu mieszczą się zagadnienia mechaniki płynów, termodynamiki oraz wymiany ciepła i masy. Dla przemysłu Zakład oferuje: doradztwo techniczne i ekspertyzy, wykonanie i badania modeli i prototypów aparatury, oprogramowanie komputerowe dla wspomagania projektowania i dla specjalistycznych systemów kontrolno-pomiarowych, a także usługi projektowe i nadzór nad wykonawstwem aparatów, instalacji i systemów kontrolno-pomiarowych. Zakład specjalizuje się w problematyce badawczej: • konstrukcji i eksploatacji aparatury przemysłowej, zwłaszcza dla procesów jednostkowych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym i spożywczym, produkcji ciekłych i gazowych biopaliw oraz ochronie środowiska naturalnego, • projektowania i eksploatacji instalacji przemysłowych, w tym sporządzania i analiz bilansów energii oraz racjonalizacji zużycia ciepła i energii elektrycznej, • modelowania, wizualizacji i pomiarów zjawisk występujących w przepływach płynów oraz wymianie ciepła i masy, a także ich symulacji metodami komputerowymi. Zakład Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji zajmuje się badaniami naukowymi i kształceniem studentów w zakresie budowy i eksploatacji systemów mechanicznych i automatyzacji. Obejmuje to głównie zagadnienia komputerowego wspomagania prac inżynierskich, sterowania mikroprocesorowego, modelowania matematycznego i symulacji, metod komputerowej analizy obrazu, diagnostyki drganiowej oraz analizy systemowej. Problematyka ta skoncentrowana jest na: • konstrukcji, eksploatacji i ocenie przydatności maszyn i urządzeń, w szczególności wykorzystywanych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym; • projektowaniu, eksploatacji i ocenie hybrydowych instalacji zasilających w energię lokalnych odbiorców z lokalnych zasobów energetycznych; • diagnostyce stanu eksploatacyjnego systemów technicznych z wykorzystaniem metod wibrodiagnostycznych i komputerowej analizy obrazu. Zakład Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Problematyka badawcza dotyczy głownie: doboru konstrukcyjnych materiałów metalowych, opracowań technologicznych procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, spawania, lutowania twardego w piecu próżniowym, badań struktury i właściwości eksploatacyjnych metali i złączy spajanych, nowoczesnych technik wytwarzania, komputerowo wspomaganego projektowania, obliczeń wytrzymałościowych z zastosowaniem metody elementów skończonych, symulacji komputerowych w badaniach kinematyki i dynamiki maszyn i urządzeń, zastosowań metod optymalizacji w procesie projektowania, zastosowań systemów komputerowych w inżynierii produkcji. Zakład dysponuje własną bazą dydaktyczną obejmującą: pracownię komputerową, laboratoria technik wytwarzania, materiałoznawstwa i metrologii.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-8f57b5e4-e369-4961-baf8-83c49bb02fd4/
URN
urn:pw-repo:WUT-8f57b5e4-e369-4961-baf8-83c49bb02fd4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek