Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Udział w projektach (archiwum)

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami został utworzony w 2009 r. Historycznie jest jednostką Wydziału Geodezji i Kartografii, która powstała w 1946 r. jako Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Rolnych utworzona przez Profesora Wacława Nowaka, będąc wówczas pierwszą i jedyną w Polsce Katedrą zajmującą się tematyką geodezyjnego urządzania terenów rolnych. Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej prowadzi dydaktykę i badania naukowe z zakresu:  zakładania i prowadzenia katastru nieruchomości tj. jednolitego dla kraju zbioru informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach,  zasad gospodarowania nieruchomościami na terenach zurbanizowanych i poza nimi,  realizacji prac geodezyjnych związanych z podziałami oraz scaleniami i podziałami nieruchomości,  kształtowania obszarów wiejskich w drodze realizacji prac mających na celu poprawę struktury przestrzennej gospodarstw rolnych w procesach scaleniowo – wymiennych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych,  wyceny i zarządzania nieruchomościami,  prawa. Pracownicy Zakładu wyniki prac badawczych publikują w istotnych dla dziedziny geodezji czasopismach naukowo – technicznych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Czynnie uczestniczą w konferencjach, seminariach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych. Zakład prowadzi kształcenie studentów na kierunkach: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, a także na II stopniu kształcenia (magisterskim) prowadzi specjalność Kataster i Gospodarka Nieruchomościami. Absolwenci tej specjalności w trakcie studiów zdobywają między innymi umiejętności w zakresie szacowania nieruchomości, projektowania optymalnych struktur przestrzennych gospodarstw rolnych, wykonywania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb prowadzenia gospodarki leśnej, obsługi procesów inwestycyjnych związanych z melioracją użytków rolnych oraz zakładaniem i modernizacją katastru nieruchomości. Wykonywanie zadań związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami wymaga ponadto posiadania pogłębionej wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego i gospodarczego jak również z zakresu planowania przestrzennego oraz ekonomii, które to przedmioty wchodzą do programu nauczania na specjalności. Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia ze specjalnością Kataster i Gospodarka Nieruchomościami są szczególnie predestynowani do pełnienia funkcji geodety powiatowego, geodety gminnego, zatrudnienia w wydziałach geodezji i gospodarki nieruchomościami organów administracji publicznej oraz prowadzenia własnych firm w zakresie działalności, których znajdują się podziały i scalenia nieruchomości, wycena nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla potrzeb gospodarki nieruchomościami na obszarach zarówno zurbanizowanych jak i rolnych oraz leśnych. Zakład prowadzi ponadto studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” oraz „Zarządzanie nieruchomościami”.

Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-6ce8de30-c922-4003-96a0-cef56077fb86/
URN
urn:pw-repo:WUT-6ce8de30-c922-4003-96a0-cef56077fb86

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek