Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
Strona domowa
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Instytut został utworzony w 1970 r., jako Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych, z wcześniej istniejących Katedr: Przyrządów Precyzyjnych - kierowanej przez prof. Władysława Trylińskiego, Przyrządów Optycznych - kierowanej przez prof. Jana Matysiaka oraz Mechaniki - kierowanej przez prof. Jerzego Lipkę. Obecna nazwa Instytutu została wprowadzona w 1996 r. Jego aktualna struktura jest efektem reorganizacji Wydziału Mechatroniki, wynikającej z postanowień Statutu PW (od 1 września 2008 roku) oraz Decyzji Rektora z lutego 2013 . Instytut składa się obecnie z czterech zakładów: Inżynierii Fotonicznej (ZIF), Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych (ZKUP), Mechaniki Stosowanej (ZMS), Technik Rzeczywistości Wirtualnej (ZTRW) oraz działu administracyjno-finansowego. Zakłady Instytutu prowadzą działalność naukową, badawczą i dydaktyczną. Według stanu w dniu 1.12.2013 roku Instytut zatrudnia 46 osób w tym 31 nauczycieli akademickich: 2 profesorów zwyczajnych, 2 profesorów nadzwyczajnych z tytułem, 5 profesorów nadzwyczajnych, 15 adiunktów i starszych wykładowców oraz 7 asystentów. Kadra naukowa Instytutu sprawuje opiekę nad 34 doktorantami Studium Doktoranckiego Mechatronika. Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów całego Wydziału Mechatroniki na trzech kierunkach studiów: Mechatronika, Automatyka i Robotyka oraz Inżynieria Biomedyczna. Prowadzi także dwie - spośród dziesięciu - wydziałowe specjalności dydaktyczne studiów stacjonarnych (I i II stopnia): Mikromechanika oraz Inżynieria Fotoniczna (obie w kierunku Mechatronika); specjalność studiów niestacjonarnych I stopnia (Urządzenia Mechatroniczne) oraz angielskojęzyczną specjalność „Photonics Engineering” na kierunku Mechatronics.
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?