Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Architektury - Logo afiliacji

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Patenty
 • Udział w projektach
 • Udział w projektach (archiwum)
 • Dzieła

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej jest jedną z dziewięciu państwowych szkół architektury w Polsce. Licząc około 1200 studentów z kadrą 140 nauczycieli akademickich, w tym 25 profesorów, Wydział jest jednym z największych ośrodków nauki i dydaktyki w dziedzinie architektury i urbanistyki w kraju, a przez liczne kontakty zagraniczne i zauważalny udział absolwentów w architekturze światowej - również w skali międzynarodowej. Wydział Architektury jest członkiem kilku europejskich stowarzyszeń zawodowych: EAAE, ECAADE, AESOP, oraz amerykańskich - ACSA i ACADIA. Rokrocznie około 60 studentów architektury ma możliwość studiowania, przez semestr lub dwa, w jednej z około 20 europejskich uczelni architektonicznych, z którymi Wydział współpracuje w ramach programu Socrates/Erasmus. Ponadto, dzięki trwającemu już blisko 25 lat programowi wymiany ze szkołą architektury Uniwersytetu w Detroit, USA, corocznie ok. 10 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki z obydwu uczelni mają możliwość semestralnego studiowania i nauczania na uczelni partnerskiej. W budynku Wydziału Architektury stworzone są dogodne warunki studiowania; poza standartowymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i studiami projektowymi, znajdują się tu dwa laboratoria komputerowe (łącznie 40 stanowisk dla studentów), pracownie rysunku, malarstwa i rzeźby, pracownia modelarska oraz sale wystawowe. Studenci mają możliwość korzystania z biblioteki Wydziału (ponad 45 000 woluminów). Istniejące na Wydziale laboratorium multimedialne wyposażone jest w zaawansowane systemy komputerowe. Wszelkie urządzenia Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Warszawskiej są dostępne również dla studentów Wydziału Architektury. Politechniczna baza domów studenckich oferuje zakwaterowanie dla studentów zamiejscowych. Mieszczące się w budynku Wydziału lokale usługowe zapewniają możliwość łatwego zaopatrzenia się w konieczne materiały i pomoce, a także wykonania na miejscu potrzebnych usług. Program studiów niestacjonarnych jest analogiczny do programu studiów stacjonarnych. Ponadto na Wydziale Architektury prowadzone są studia podyplomowe w zakresie Konserwacji Zabytków oraz Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej. Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują następujące grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, ekonomia procesu inwestycyjnego, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Wydział nie prowadzi wyodrębnionych specjalności; ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na ich indywidualnych predyspozycjach np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz tematykę magisterskich prac dyplomowych. Program dwóch pierwszych lat studiów jest wspólny dla wszystkich studentów; obejmuje niezbędne podstawy wiedzy i wprowadza studentów w projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, a także zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne i instalacyjne. Począwszy od trzeciego roku studiów student ma możliwość wyboru prowadzącego projektowanie, a od czwartego - pewnej, narastającej w toku studiów, liczby przedmiotów odpowiadających jego indywidualnym predyspozycjom. Umożliwia to oferta fakultatywnej części programu studiów, obejmująca -ścieżki-: architektoniczną, urbanistyczną, modernizacji, projektowania wnętrz oraz technik komputerowych. Studia na Wydziale Architektury PW są studiami trójstopniowymi: I stopień - Studia Inżynierskie na kierunku Architektura i Urbanistyka (bez specjalności; 8 semestrów oraz projekt i inżynierski i egzamin dyplomowy, uzyskany tytuł zawodowy: inżynier architekt); II stopień - Studia Magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka ( bez specjalności; 4 semestry oraz praca i egzamin dyplomowy, realizowane od roku 2006/2007, uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier architekt); III stopień - Studia Doktoranckie, uzyskany stopień: doktor nauk technicznych. Program studiów został opracowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia dydaktyczne Wydziału Architektury PW, programy wybranych uczelni europejskich oraz wytyczne Rady Wspólnot Europejskich (85/384/EWG). Program ten spełnia wymogi Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia (...). Na Wydziale Architektury prowadzone są także studia podyplomowe. Obecnie na Wydziale Architektury prowadzone są studia w następujących trybach: • studia stacjonarne inżynierskie (pierwszego stopnia) czteroletnie, • studia niestacjonarne inżynierskie (pierwszego stopnia) czteroletnie, • studia stacjonarne magisterskie (drugiego stopnia) dwuletnie, • studia niestacjonarne magisterskie (drugiego stopnia) dwuletnie, • studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w trybie dziennym i zaocznym, czteroletnie. Nie są już prowadzone studia stacjonarne magisterskie (jednolite) pięcioletnie (nie ma też wznowień na te studia z wyjątkiem wznowień na obronę dyplomu). Absolwenci studiów magisterskich przygotowani są do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego. Absolwenci Wydziału Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym - pracują także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie i grafice komputerowej, i wielu innych dziedzinach, często pozornie dalekich od architektury. (Informacje ze strony domowej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.)


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-5599b5b5-b4ab-4aea-8c17-a9de94a99ef9/
URN
urn:pw-repo:WUT-5599b5b5-b4ab-4aea-8c17-a9de94a99ef9

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek