Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - Logo afiliacji

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Menu jednostki

Profil

  • Struktura organizacyjna
  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)

W skali Politechniki Warszawskiej Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych jest wydziałem średniej wielkości. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje na nim około 1700 studentów (nie licząc uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych). Na Wydziale SiMR zatrudnionych jest nieznacznie ponad 100 nauczycieli akademickich i liczba ta na przestrzeni ostatnich lat nie ulega większym zmianom. Wydział istnieje od 1953 roku, początkowo pod nazwą Wydziału Samochodów i Ciągników, następnie, w latach 1961 –1969, jako Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, a od 1970 r. – pod aktualnie obowiązującą nazwą. Wydział mieści się w Gmachu Samochodów i Ciągników przy ul. Narbutta 84, zbudowanym w 1949 r., częściowo przebudowanym w latach 70-tych oraz modernizowanym w roku 2002 (nadbudowa bocznych skrzydeł i laboratorium) i w latach 2005-2006. Studia na Wydziale SiMR są aktualnie prowadzone na trzech kierunkach kształcenia: - Mechanika i Budowa Maszyn (stacjonarne i zaoczne studia pierwszego i drugiego stopnia), - Mechatronika (stacjonarne i zaoczne studia pierwszego i drugiego stopnia), - Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych (tylko stacjonarne studia pierwszego stopnia w języku polskim i angielskim). Wydział SiMR ma prawo do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach naukowych: Mechanika oraz Budowa i Eksploatacja Maszyn. Od roku 1970 Wydział ma strukturę instytutową. Istnieją trzy instytuty, z których jeden (Instytut Podstaw Budowy Maszyn) ma charakter podstawowy, a dwa pozostałe (Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich oraz Instytut Pojazdów) – specjalistyczny. Od roku 2007 na Wydziale SiMR działa Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych, które obecnie wchodzi w skład Instytutu Pojazdów. Należy zaznaczyć, iż wszystkie instytuty realizują pełny zakres zadań, stojących przed Wydziałem. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, mimo zorientowania na nauki podstawowe, od lat dyplomuje specjalistów w zakresie komputerowego wspomagania prac inżynierskich, nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz diagnostyki, natomiast instytuty specjalistyczne prowadzą także badania naukowe i dydaktykę w zakresie problematyki podstawowej. Wielkość instytutów w kategoriach liczebności kwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej określa w przybliżeniu proporcja IPBM : IP : IMRC = 5 : 3 : 2. Wydział SiMR ma znaczącą pozycję naukową w kraju w dyscyplinach Mechanika oraz Budowa i Eksploatacja Maszyn, zwłaszcza w zakresie mechaniki, metod i środków projektowania wspomaganego komputerowo, diagnostyki, wibroakustyki, zmęczenia materiałów, automatyzacji maszyn, transportu bimodalnego, zagadnień kontaktowych, łożyskowań, aktywnego tłumienia drgań i nowych materiałów konstrukcyjnych, metrologii, technologii przekładni zębatych, spalania i motoryzacyjnych zagrożeń środowiska, bezpieczeństwa czynnego pojazdów, zawieszeń aktywnych oraz hybrydowych układów napędowych i alternatywnych źródeł energii. Znaczący jest udział pracowników wydziału w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetów Polskiej Akademii Nauk, a także komitetów naukowych konferencji, sympozjów oraz szkół naukowych. Wydział prowadzi także aktywną współpracę zagraniczną, czego wyrazem są konferencje i warsztaty naukowe, organizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi, uczestnictwo studentów w międzynarodowych programach wymiany, takich jak LLP Erasmus, a także udział kół naukowych w międzynarodowych zawodach różnego rodzaju pojazdów. Prowadzone są również prace w ramach Szkoły Mechaniki i Mechatroniki, które mają na celu znaczącą integrację działań naukowych i dydaktycznych trzech wydziałów Politechniki Warszawskiej: Samochodów i Maszyn Roboczych, Inżynierii Produkcji i Mechatroniki.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-4f8de283-7af5-4740-b5a7-07f442ff2390/
URN
urn:pw-repo:WUT-4f8de283-7af5-4740-b5a7-07f442ff2390

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek