Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej - Logo afiliacji

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej - IMiIB - jest jednym z trzech Instytutów Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W Instytucie prowadzone są prace naukowo – badawcze z zakresu technologii elementów precyzyjnych i elektronicznych, technologii mikrosystemów, inżynierii jakości, sensorów i systemów pomiarowych, pomiarów mikro- i makrogeometrii powierzchni, współrzędnościowej techniki pomiarowej, metod oraz aparatury do obrazowania struktur tkankowych, elektronicznych systemów sterowania, modelowania i analizy wybranych procesów oraz sygnałów biologicznych. W ramach kształcenia na Wydziale Mechatroniki na studiach pierwszego i drugiego stopnia, Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne na dwóch kierunkach studiów: Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna, na następujących sprecjalnościach: Elektroniczne Systemy Pomiarowe, Inżynieria Jakości, Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych, Techniki Multimedialne, Urządzenia Elektromedyczne, Aparatura Medyczna. Strukturę Instytutu tworzy pięć Zakładów, które prowadzą działalność naukową, badawczą i dydaktyczną w następujących zakresach: Zakład Inżynierii Biomedycznej Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody, aparaturę i systemy aparaturowe do diagnostyki medycznej i przetwarzania sygnałów biomedycznych, w tym: aplikacje techniki ultradźwiękowej do oceny aktywności ruchowej płodu, opisu właściwości tkanek i badania układu krążenia krwi; przetwarzanie i analizę sygnałów i obrazów dla potrzeb diagnostyki medycznej; wspomaganie diagnostyki chorób degeneracyjnych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (sieci neuronalne, systemy eksperckie); urządzenia do badania elektromagnetycznych właściwości tkanek. Zakład Elektroniki Medycznej i Przemysłowej Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody i urządzenia do wizualizacji struktur tkankowych i stymulacji funkcjonalnej, w tym: metody i urządzenia do detekcji promieniowania jonizującego i wizualizacji narządów wewnętrznych; restytucji i wspomagania funkcji lokomocyjnych u osób porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych; wspomaganie chodu w porażeniach połowicznych oraz dziecięcych porażeniach mózgowych. Zakład Metrologii i Inżynierii Jakości Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody pomiaru wielkości geometrycznych obejmujące technikę współrzędnościową, w tym pomiary mikro i makrogeometrii powierzchni wysokiej dokładności dla potrzeb nanotechnologii, interferometrię laserową, przemysłową tomografię pomiarową oraz systemy zapewniania jakości. Zakład Sensorów i Systemów Pomiarowych Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: sensory i systemy pomiarowe, w tym sensory magnetosprężyste do pomiarów: masy, naprężeń, sił oraz momentów skręcających; infrastrukturę pomiarowo-diagnostyczną dla rurociągów dalekosiężnych, a w szczególności systemy detekcji nieszczelności; systemy do pomiaru strumienia transportowanych mediów; optyczne metody pomiaru zapylenia gazu. Badania naukowe obejmują również: techniki multimedialne dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego, w tym: metody kompresji informacji audiowizualnej, interaktywne narzędzia w edukacji politechnicznej, percepcje bodźców audiowizualnych, projekcje światła laserowego oraz poszukiwanie nowych efektów świetlnych. Zakład Technologii Wyrobów Precyzyjnych i Elektronicznych Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego, w tym: badania technologii, montażu elementów i podzespołów elektronicznych i mikroelektronicznych takich jak montaż klejony, badania nanomateriałów do montażu powierzchniowego oraz badania zaawansowanych technik wytwarzania miniaturowych elementów elektronicznych cienko- i grubowarstwowych, elektroniki drukowanej, a także technologię mikrowtrysku elementów precyzyjnych, mikroobróbki laserowej, elektroerozyjnej i wiercenia mikrootworów.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-490175c1-9e96-4021-bf86-71cb4bdc3945/
URN
urn:pw-repo:WUT-490175c1-9e96-4021-bf86-71cb4bdc3945

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek