Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Udział w projektach (archiwum)

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej jest jedną z pięciu jednostek organizacyjnych Wydziału Geodezji i Kartografii. Początki działalności Zakładu sięgają lat 20. XX wieku, kiedy to w Katedrze Miernictwa I została zorganizowana Pracownia Fotogrametryczna. Prace nad jej organizacją powierzono inż. Marianowi Piaseckiemu. W pracowni tej prowadzono prace badawcze i realizowano pierwsze prace dyplomowe z zakresu fotogrametrii (25 prac w latach 1930-1939). Po blisko 20 latach rozwoju technologii fotogrametrycznych, mimo wojny, w 1946 r., na ówczesnym Wydziale Geodezji powołano Katedrę Fotogrametrii, a jej kierownikiem został prof. Bronisław Piątkiewicz, który sprawował tę funkcję do 1960 r. Nowoczesne Laboratorium Teledetekcji powstało natomiast staraniem prof. Stanisława Białousza w roku 1991. Obecnie w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej funkcjonują dwa zespoły dydaktyczne: Zespół Fotogrametrii oraz Zespół Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej. Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej prowadzi badania naukowe z zakresu: fotogrametrii lotniczej, fotogrametrii naziemnej, lotniczego i naziemnego skaningu laserowego, teledetekcji i systemów informacji przestrzennej oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach nauki i gospodarki. Prowadzone prace skupiają się w szczególności na możliwościach zastosowania danych z nowych sensorów lotniczych i satelitarnych, na rozwijaniu metod cyfrowego przetwarzania obrazów satelitarnych (wielo-, super-, hiperspektralnych, radarowych i termalnych) i ich zastosowaniu w różnych dziedzinach (m.in. archeologii, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej), badaniach z zakresu metodyki generowania ortofotomap, true orto i numerycznego modelu terenu, metodyki integracji danych wieloźródłowych i wielosensorowych (skaningu lotniczego i naziemnego, danych z sensorów optycznych, optycznych i mikrofalowych itd.), z zakresu projektowania systemów informacji przestrzennej dla potrzeb administracji publicznej i różnych instytucji branżowych, jak również nad metodyką analiz przestrzennych i modelowania różnorodnych zjawisk i procesów. Pracownicy Zakładu mają duże doświadczenie w zakresie praktycznego wykorzystania metod przetwarzania cyfrowego obrazów lotniczych i satelitarnych oraz danych ze skaningu lotniczego i naziemnego m.in. dla potrzeb inwentaryzacji stanu zagospodarowania terenu (archiwalnego i aktualnego), tworzenia modeli 3D, opracowania tematycznych baz danych przestrzennych czy oceny stanu środowiska. Prowadzone prace często mają charakter interdyscyplinarny. Od wielu lat Zakład współpracuje z różnymi instytucjami, m.in. z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Muzeum Pałac w Wilanowie. Prowadzi również aktywną działalność w zakresie wykonywania ekspertyz naukowych, m.in. dla potrzeb sądownictwa. Pracownicy Zakładu uczestniczą czynnie w pracach Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Oddziału Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jak również w pracach organizacji i instytucji międzynarodowych, w tym grupach roboczych i komisjach UE, FAO, ISPRS. W roku 2001 w wyniku realizacji projektu KE „Development of the soil digital database for the area of the Odra basin of the scale 1:250 000” Laboratorium Teledetekcji i SIP uzyskało status „Center of excellence” Komisji Europejskiej w zakresie „Soil survey and soil information systems”. Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej posiada trzy pracownie dydaktyczno-badawcze: Laboratorium Teledetekcji Cyfrowej, Laboratorium Systemów Informacji Przestrzennej i Pracownię Fotogrametrii Cyfrowej. Służą one zarówno dydaktyce, jak również naukowemu rozwojowi pracowników i doktorantów. Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej jest odpowiedzialny za kształcenie studentów na dwóch specjalnościach: Fotogrametria i Teledetekcja oraz Systemy Informacji Przestrzennej. Specjalność Fotogrametria i Teledetekcja to specjalność kształtująca umiejętności pozyskiwania kartometrycznych i tematycznych danych o terenie przy użyciu nowoczesnych technik obrazowania (obrazy lotnicze i satelitarne pozyskiwane za pomocą różnych sensorów, skaning laserowy). Absolwent tej specjalności potrafi m.in. tworzyć podstawowe produkty geodezyjne i fotogrametryczne, posiada także umiejętność ekstrakcji informacji jakościowych metodami cyfrowego przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych. Na specjalności Systemy Informacji Przestrzennej studentów kształci w zakresie szeroko pojętego projektowania systemów informacji przestrzennej, przeprowadzania analiz przestrzennych, standaryzacji danych oraz wybranych działów informatyki i oprogramowania dla SIP. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy związanej z tworzeniem i obsługą systemów informacji przestrzennej, począwszy od etapu koncepcji, poprzez wdrożenie aż do eksploatacji tego rodzaju systemów. Wśród absolwentów specjalności, prowadzonych przez Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej są m.in. byli Główni Geodeci Kraju, pracownicy kadry kierowniczej różnych instytucji i firm. Zakład prowadzi również studia podyplomowe „Systemy Informacji Przestrzennej”.

Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-423c4e7e-aa84-4791-96c6-7b4d0c931b4b/
URN
urn:pw-repo:WUT-423c4e7e-aa84-4791-96c6-7b4d0c931b4b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek