Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym jest jedną z pięciu jednostek organizacyjnych Wydziału Geodezji i Kartografii. Jednostka ma charakter naukowo-dydaktyczny. Z racji swej interdyscyplinarnej specyfiki merytorycznie koordynuje kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna. Kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna został utworzony w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Geodezji i Kartografii w roku 2005. Kierunek jest prowadzony przy współudziale kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna realizowane jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach dwóch specjalności: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym i Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią. Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest przygotowanie kadr, specjalistów, którzy będą podejmowali zadania z zakresu kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno – gospodarczego. Istotą specjalności Urbanistyka w planowaniu przestrzennym jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie Studentów do pracy w planowaniu przestrzennym. Program studium w tej specjalności obejmuje całokształt wiedzy urbanistycznej i planistycznej przedstawiany w powiązaniu z ogólną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. W czasie studiów duży nacisk położony jest na ćwiczenia projektowe, dzięki którym Studenci otrzymują niezbędne przygotowanie – merytoryczne i techniczne – do sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych oraz koncepcji rozwoju przestrzennego terenów o różnych funkcjach, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności stosowania komputerowych technologii CAD i GIS. Istotą specjalności Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie Studentów do oceny uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych w wyznaczaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich i miejskich, zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju. Studenci poznają zasady opracowania ocen i prognoz oddziaływania na środowisko, planowania rozwoju obszarów wiejskich i zasady opracowywania analiz rynku nieruchomości, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności stosowania komputerowych technologii CAD i GIS. Działalność naukowa Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z analizą warunków przyrodniczych i społeczno-gospodarczych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego. Główne obszary zainteresowań pracowników Katedry to w szczególności: kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich; rekultywacja, remediacja i rewitalizacja zurbanizowanych obszarów zdegradowanych, zwłaszcza poprzemysłowych; modelowanie, symulacje i prognozowanie zjawisk i procesów w gospodarce przestrzennej; badania i analiza rynków nieruchomości dla potrzeb gospodarki przestrzennej; zrównoważony rozwój, jako element polityki rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym; problematyka urbanizacji w świetle strategii zrównoważonego rozwoju; urbanistyka i planowanie przestrzenne. Wyrazem aktywności naukowej pracowników Katedry są uzyskane stopnie naukowe, a także wyróżnienia i nagrody za prace naukowo-badawcze. Efektem prac autorskich są publikacje naukowe, artykuły publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych. Pracownicy są także autorami opracowań na rzecz praktyki gospodarczej oraz autorami wielu cennych na rynku edukacyjnym podręczników i książek. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym jest również organizatorem cyklu konferencji zapoczątkowanych w 2011 r., poświęconych problemom racjonalnego gospodarowania przestrzenią z uwzględnieniem współczesnych wyzwań, a także wymogów i najlepszych wzorców europejskich i światowych.

Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-143901b3-5d21-47fe-b2e4-8d3f6bc7b0d3/
URN
urn:pw-repo:WUT-143901b3-5d21-47fe-b2e4-8d3f6bc7b0d3

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek