Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Chemii - Logo afiliacji

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
Instytut Chemii, wchodzący w skład Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, kształci inżynierów i magistrów inżynierów technologii chemicznej. Jednostkami wchodzącymi w skład Instytutu są: - Zakład Podstaw Chemii, - Zakład Tworzyw Sztucznych, - Zakład Chemii i Technologii Organicznej, - Zespół Inżynierii Chemicznej i Chemometrii. Od 1970 roku Instytut przygotowuje kadry inżynierskie dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. W tym okresie wydano prawie 2000 dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych zaocznych. Ponadto Instytut prowadzi studia podyplomowe: Podstawy Materiałoznawstwa Produktów Rafineryjnych i Petrochemicznych oraz Automatyzacja w Procesach Rafineryjnych i Petrochemicznych. Corocznie na kierunku technologia chemiczna kształci się ponad 400 studentów. Problematyka przemysłu naftowego jest przybliżana studentom poprzez seminaria instytutowe z udziałem doświadczonych pracowników przemysłu. Większość tematów prac dyplomowych jest związana z problematyką gospodarczą, a w głównej mierze z przemysłem rafineryjno-petrochemicznym. Studenci uczestniczą w rozwiązywaniu problemów technologicznych. Prace dyplomowe, szczególnie przydatne dla przemysłu, są nagradzane w dorocznych konkursach PKN ORLEN S.A. i Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. W Instytucie Chemii prowadzone są badania naukowe natury podstawowej i stosowanej o różnorodnym zakresie tematycznym (więcej informacji na stronie Instytutu), obejmujące dziedziny technologii chemicznej i ochrony środowiska. Ustabilizowane od wielu lat główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu są spójne z realizowanymi zadaniami dydaktycznymi, a także związane z podnoszeniem kwalifikacji naukowych kadry oraz wykorzystaniem jej potencjału intelektualnego na potrzeby Płocka i regionu. W ramach współpracy z przemysłem Instytut Chemii realizuje wiele prac naukowo-badawczych. Prace te dotyczą zarówno rozwiązywania problemów technologicznych pod kątem poprawy produktów finalnych, jak i problematyki ochrony środowiska - zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania odpadów. Rezultaty badań uzyskiwanych w Instytucie Chemii znajdują zastosowanie w praktyce przemysłowej. Za wysoki poziom techniczny rozwiązań zastosowanych w przemyśle pracownicy Instytutu byli wielokrotnie nagradzani. Ważnym przejawem działalności naukowej jest zaangażowanie pracowników Instytutu w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych, radach i stowarzyszeniach naukowych.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-109c5447-93db-4bc2-ba82-6be61f2e45e8/
URN
urn:pw-repo:WUT-109c5447-93db-4bc2-ba82-6be61f2e45e8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek