Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - Logo afiliacji

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Patenty
 • Udział w projektach
 • Udział w projektach (archiwum)
 • Dzieła

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (do 31 grudnia 2015 r. pod nazwą Wydział Inżynierii Środowiska) jest jednym z większych wydziałów Politechniki Warszawskiej, najstarszej i najlepszej uczelni technicznej w Polsce. Wydział w ogólnopolskich rankingach również zajmuje jedną z wyższych pozycji. Obecnie kształci studentów na trzech kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i biogospodarka. Kierunek inżynieria środowiska jest kierunkiem ściśle inżynierskim. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, z racji wielkości i potencjału naukowego, obejmuje szerokie spektrum zagadnień pozostających w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, w tym działalność naukową i dydaktyczną, lokowaną wcześniej w dziedzinie inżynierii sanitarnej i budownictwie wodnym (Wydział IBHiIŚ w latach 1961-1993 nosił nazwę Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, kontynuując tradycje nauczania inżynierii wodnej od 1917 roku). Współcześnie problematyka rozwijana na Wydziale zawiera się w zakresie civil engineering. Zajęcia dydaktyczne, prowadzone na Wydziale na kierunku inżynieria środowiska, w dużym stopniu obejmują swoim obszarem zagadnienia związane z budownictwem. Na specjalnościach „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo”, „Inżynieria sanitarna i wodna" oraz „Inżynieria wodna", jak również „Gospodarka Odpadami", studiuje obecnie zdecydowana większość naszych studentów (na stopniu I – inż. i II – mgr około 1280). Na kierunku inżynieria środowiska od 1 października 2009 roku prowadzone są również studia anglojęzyczne I i II stopnia (aktualnie ok. 80 studentów). Na studiach niestacjonarnych prowadzona jest specjalność „Inżynieria Komunalna" (470 studentów), ściśle związana z instalacjami w budynkach oraz miejską infrastrukturą techniczną. Absolwenci Wydziału IBHiIŚ mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Wydziału również jest związana z ochroną, kształtowaniem i monitoringiem środowiska oraz racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Na kierunku ochrona środowiska około 230 studentów zdobywa wiedzę w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, to znaczy ochrony atmosfery, wód, powierzchni ziemi oraz elementów przyrody ożywionej. Nasi Pracownicy przekazują także wiedzę dotyczącą racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz ekologicznych aspektów wytwarzania i użytkowania energii. Razem kształcimy ok. 2060 studentów. Na Wydziale prowadzone są także badania o charakterze podstawowym w zakresie fizyki środowiska, chemii środowiska, biologii środowiska, a także wybranych działów matematyki wspierających te nauki. Od października 2016 roku uruchomione zostało kształcenie na kierunku biogospodarka, którego program obejmuje wiedzę inżynierską z kilku dyscyplin, z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Po ukończeniu studiów II stopnia najlepsi studenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich III stopnia.

Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-07c08795-410e-4c27-904f-7647334c18df/
URN
urn:pw-repo:WUT-07c08795-410e-4c27-904f-7647334c18df

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek