Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - Logo afiliacji

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Patenty
 • Udział w projektach
 • Udział w projektach (archiwum)
 • Dzieła

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (do 31 grudnia 2015 r. pod nazwą Wydział Inżynierii Środowiska) jest jednym z większych wydziałów Politechniki Warszawskiej, najstarszej i najlepszej uczelni technicznej w Polsce. Wydział w ogólnopolskich rankingach również zajmuje jedną z wyższych pozycji. Obecnie kształci studentów na trzech kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i biogospodarka. Kierunek inżynieria środowiska jest kierunkiem ściśle inżynierskim. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, z racji wielkości i potencjału naukowego, obejmuje szerokie spektrum zagadnień pozostających w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, w tym działalność naukową i dydaktyczną, lokowaną wcześniej w dziedzinie inżynierii sanitarnej i budownictwie wodnym (Wydział IBHiIŚ w latach 1961-1993 nosił nazwę Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, kontynuując tradycje nauczania inżynierii wodnej od 1917 roku). Współcześnie problematyka rozwijana na Wydziale zawiera się w zakresie civil engineering. Zajęcia dydaktyczne, prowadzone na Wydziale na kierunku inżynieria środowiska, w dużym stopniu obejmują swoim obszarem zagadnienia związane z budownictwem. Na specjalnościach „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo”, „Inżynieria sanitarna i wodna" oraz „Inżynieria wodna", jak również „Gospodarka Odpadami", studiuje obecnie zdecydowana większość naszych studentów (na stopniu I – inż. i II – mgr około 1280). Na kierunku inżynieria środowiska od 1 października 2009 roku prowadzone są również studia anglojęzyczne I i II stopnia (aktualnie ok. 80 studentów). Na studiach niestacjonarnych prowadzona jest specjalność „Inżynieria Komunalna" (470 studentów), ściśle związana z instalacjami w budynkach oraz miejską infrastrukturą techniczną. Absolwenci Wydziału IBHiIŚ mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Wydziału również jest związana z ochroną, kształtowaniem i monitoringiem środowiska oraz racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Na kierunku ochrona środowiska około 230 studentów zdobywa wiedzę w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, to znaczy ochrony atmosfery, wód, powierzchni ziemi oraz elementów przyrody ożywionej. Nasi Pracownicy przekazują także wiedzę dotyczącą racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz ekologicznych aspektów wytwarzania i użytkowania energii. Razem kształcimy ok. 2060 studentów. Na Wydziale prowadzone są także badania o charakterze podstawowym w zakresie fizyki środowiska, chemii środowiska, biologii środowiska, a także wybranych działów matematyki wspierających te nauki. Od października 2016 roku uruchomione zostało kształcenie na kierunku biogospodarka, którego program obejmuje wiedzę inżynierską z kilku dyscyplin, z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Po ukończeniu studiów II stopnia najlepsi studenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich III stopnia.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-07c08795-410e-4c27-904f-7647334c18df/
URN
urn:pw-repo:WUT-07c08795-410e-4c27-904f-7647334c18df

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek