Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Chemiczny - Logo afiliacji

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Produkty
 • Wdrożenia
 • Patenty
 • Udział w projektach
 • Udział w projektach (archiwum)
 • Multimedia

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej jest jednym z najstarszych na naszej Uczelni. Został powołany do życia jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja I w roku 1898 i był kontynuatorem tradycji Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego działającej w latach 1826–1830.. Niezależne opinie i rankingi uwzględniające jakość kształcenia, działalność naukowobadawczą oraz prace dla przemysłu dowodzą, że Wydział Chemiczny PW należy obecnie do wąskiej grupy kilku najlepszych wydziałów chemicznych polskich uczelni. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową prowadzącą badania w dyscyplinach naukowych. Wśród nich należy wymienić, technologię chemiczną i katalizę, technologie i przetwórstwo tworzyw sztucznych, technologię materiałów funkcjonalnych i tworzyw o właściwościach specjalnych (materiały „inteligentne”, metale syntetyczne, polimery elektroaktywne, ceramika, chemiczne źródła prądu elektrycznego),technologię syntezy środków leczniczych i biocydów a także chemię analityczną wraz metodami charakteryzacji materiałów, technologię materiałów wysokoenergetycznych (materiały wybuchowe), biotechnologię chemiczna, oraz mikrobioanalitykę. Wydział uczestniczy w międzynarodowych programach dydaktycznych i naukowych, których celem jest podniesienie poziomu kształcenia studentów i dostosowanie go do norm obowiązujących w krajach Wspólnoty Europejskiej. Realizacja programu ERASMUS MUNDUS umożliwiła poszerzenie oferty dydaktycznej o przedmioty nauczane w języku angielskim. Są one dostępne jako wykłady obieralne dla studentów studiów II stopnia. Wydział kształci studentów studiów stacjonarnych na dwóch kierunkach: - Technologia Chemiczna (studia I, II i III stopnia), - Biotechnologia (studia I, II i III stopnia). Program trwających 7 semestrów studiów I stopnia (inżynierskich) obu kierunków obejmuje przedmioty podstawowe jak matematyka, chemia ogólna, nieorganiczna, organiczna, fizyczna i analityczna. Dla kierunku Technologia Chemiczna przedmioty te są między innymi uzupełnione o technologię chemiczną, materiałoznawstwo, inżynierię procesową i projektowanie technologiczne a dla kierunku Biotechnologia o biologię molekularną, mikrobiologię, biochemię biotechnologię i inżynierię genetyczną. Szeroka oferta przedmiotów obieralnych dotyczy wybranych obszarów nauki i technologii, w szczególności tych, które są obiektem prac badawczych w naukowych zespołach Wydziału. Program trzysemestralnych studiów II stopnia (magisterskich) realizowany jest w specjalnościach: trzech dla kierunku Technologia Chemiczna (funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne, analityka i fizykochemia procesów i materiałów,synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe) i pięciu dla kierunku Biotechnologia: (biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki, mikrobioanalityka, biotechnologia przemysłowa, biotechnologia w inżynierii środowiska, applied biotechnology (w języku angielskim). Na Wydziale studiuje łącznie około 1300 studentów. W roku 2013 kadra dydaktyczna Wydziału Chemicznego składała się z 126 nauczycieli akademickich w tym 51 profesorów i doktorów habilitowanych. Wydział mieści się w dwóch gmachach - Chemii przy ul. Noakowskiego 3 i Technologii Chemicznej przy ul. Koszykowej 75. Dysponuje obszernym zapleczem dydaktycznym, na które składa się między innymi Audytorium im. prof. Józefa Zawadzkiego, będące najstarszym i największym audytorium tradycyjnego typu na Politechnice Warszawskiej. Specyfiką Wydziału są laboratoria studenckie, w których prowadzone są praktyczne zajęcia z takich przedmiotów jak: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, biochemia, mikrobiologia oraz technologia chemiczna. Studenci wyższych semestrów prowadzą badania w laboratoriach specjalnościowych i dyplomowych. W Gmachu Chemii jest także ogólnodostępna biblioteka naukowa – największa filia Biblioteki Głównej PW – wyposażona w obszerny zbór międzynarodowych czasopism naukowych i książek.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-55e5f6f4-e70b-4f19-b5be-5122980cf9a0/
URN
urn:pw-repo:WUT-55e5f6f4-e70b-4f19-b5be-5122980cf9a0

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek