Baza wiedzy: Instytut Informatyki

Ustawienia i Twoje konto

O witrynie

Informacje ogólne

Baza Wiedzy zawiera informacje o prowadzonych pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów, gromadzone zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. W Repozytorium, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Dostęp do tych utworów ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania).

Celem tworzenia Bazy Wiedzy jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych badań, specjalizacji poszczególnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. System, będący platformą komunikacyjną z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe, będzie sukcesywnie udostępniany od 2013 roku. Za aktualność i kompletność danych gromadzonych w systemie odpowiadają te jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.

Koncepcja i projekt techniczny Bazy Wiedzy opracowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania badawczego SYNAT finansowanego ze środków NCBiR). Za organizację prac związanych z wdrożeniem projektu, takich jak: przygotowanie podstaw prawnych wdrożenia, prowadzenie szkoleń oraz weryfikacja danych w istniejących wcześniej bazach dorobku naukowego, odpowiada Biblioteka Główna (zadanie dofinansowane ze środków MNiSzW).

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek